INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

KONTAKT

KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Opłaty za studia


   

   

Program podstawowy:


  

Opłata za program podstawowy (2 semestry - 192 godziny) w specjalności zarządzanie i marketing (ZiM) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) wynosi 3.400 złotych.

 

Opłata za studia może być wnoszona jednorazowo lub w następujących ratach:

    

  Studenci rozpoczynający studia w październiku 2018 roku:
   

  - 1.000,- złotych :

wraz ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych (dowód zapłaty należy dołączyć do składanych dokumentów aplikacyjnych).

  - 2.400,- złotych :

do dnia 15 października 2018 roku

 

UWAGA:

 

Uiszczenie pierwszej raty opłaty za studia jest warunkiem rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej, wpłata podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania kandydata przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

Opłatę za program podstawowy należy uiszczać przelewem (przekazem) na rachunek Politechniki Lubelskiej: 

 

Bank Pekao SA O/Lublin

Nr rachunku:

78 1240 5497 1111 0000 5006 2364

SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: PMSC

 

 

Program rozszerzony (University of Minnesota):


  

Opłata za program rozszerzony (dodatkowo 48 godzin zajęć) wynosi 1.100 USD.

Opłata ta wnoszona jest jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów aplikacyjnych (dowód zapłaty należy dołączyć do składanych dokumentów).

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej liczby chętnych. W przypadku niezebrania minimalnej liczby słuchaczy opłata zwracana jest w całości.

O dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć wszyscy studenci informowani są indywidualnie.

Liczba miejsc w grupach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłatę za program rozszerzony należy wnosić w dolarach USA na rachunek Politechniki Lubelskiej: 

 

Bank Polska Kasa Opieki SA

III Oddział w Lublinie

Nr rachunku:

85 1240 2382 1787 0010 3664 7742

 

UWAGA:

Słuchacze, za których opłatę za udział w zajęciach programu rozszerzonego wpłaca firma, powinni przesłać na adres e.krzysiak@pollub.pl następujące informacje potrzebne do wystawienia faktury:

  • firma,

  • dokładny adres,

  • NIP,

  • imię i nazwisko słuchacza, którego wpłata dotyczy.

 

Opłaty obejmują:   


 

Koszt udziału w zajęciach, materiały dydaktyczne dla studentów oraz koszt wydania certyfikatów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
 

 

 
 

.: kontakt :.